تاندونیت یا گیرافتادگی روتیتور کاف

گیرافتادگی روتیتور کاف اصطلاحی است که به فشرده شدن یک بافت خاص یا ترکیبی از سوپرااسپیناتوس، سر دراز بایسپس یا بورس ساب آکرومیال روی قوس استخوانی کوراکوآکرومیال اشاره دارد. زمانی که التهاب گسترش می‌یابد بافت نرم روی قوس استخوانی فشرده شده و موجب افزایش ادم می‌گردد و احتمالاً در طول زمان ضخامت بافت نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین ممکن است این شرایط همراه با بی‌ثباتی شانه دیده شود. روش کینزیوتیپ به کاهش ادم و درد کمک خواهد کرد، همچنین با افزایش فعالیت عضلانی موجب بهبود ثبات مفصلی می‌گردد.

بهتر است در ابتدا تکنیک مهار عضله سوپرااسپیناتوس به کار رود زیرا اولین بافت هدف برای درمان می‌باشد.

1. لنگر نوار Y کینزیوتیپ را تقریباً 2 اینچ زیر توبروزیته بزرگ هومروس قرار دهید.

2. شانه به اداکشن به سمت پشت رفته و گردن به لترال فلکشن سمت مقابل حرکت داده می‌شود. تنشن Paper off تا کم (25-15 درصد) به کار ببرید. مسیر دنباله‌ی فوقانی باید در بالای زائده خاری اسکاپولا تقریباً محل اتصال بین تراپز فوقانی و تحتانی باشد و در حفره سوپرااسپیناتوس روی لبه فوقانی - داخلی اسکاپولا پایان یابد.

دنباله‌ی تحتانی درست بالای زائده‌ی خاری اسکاپولا قرار می‌گیرد. 1 تا 2 اینچ انتهای تیپ را بدون تنشن قرار دهید. دست خود را روی تیپ بکشید تا چسبندگی پیش از هرگونه حرکت بیشتر بیمار فعال شود.
3-4. در تصویر کاربرد تیپ جهت مهار عضله‌ی دلتوئید از انتها به سمت ابتدای عضله نشان داده شده است که هر سه قسمت عضله به عنوان یک گروه تیپ شده‌اند. ممکن است درمانگر عضلات را بصورت جداگانه تیپ کند.

لنگر نوار Y کینزیوتیپ را تقریباً 2 اینچ پایین‌تر از توبروزیته دلتوئید قرار دهید. شــانه به 45 درجه ابداکشــن به همراه اکسترنال روتیشن حرکت داده می‌شود. از تنشن Paper off تا کم (25-15 درصد) در دنباله‌های تیپ استفاده کنید. دنباله‌ی قدامی انحنای قدامی عضله را دنبال می‌کند. انتها را بدون تنشن بچسبانید و دست خود را روی تیپ چند بار بکشید تا چسبندگی پیش از هرگونه حرکت توسط بیمار فعال شود.

 

تاندونیت-یا-گیرافتادگی-روتیتور-کاف

 

شانه به اداکشن و هوریزونتال فلکشن حرکت داده می‌شود. تنشن Paper off تا کم (25-15 درصد) به نوار وارد کنید. دنباله‌ی خلفی باید مسیر انحنای خلفی عضله را طی کند و در حدود مفصل اکرومیوکلویکولار پایان یابد.. انتها بدون تنشن خواهد بود. قبل از هر حرکتی دست خود را روی تیپ بکشید تا چسبندگی آن فعال شود.

5. کاربرد تکنیک تصحیح مکانیکال با اســتفاده از نوار I شــکل جهت محدود کردن جابجایی قدامی ســر هومروس. لنگر 8-6 اینچی را در بخش قدامی شــانه و داخل به زائده ی کوراکوئید بدون تنشــن قرار دهید. با توجه به تنشــن بالا در تکنیک تصحیح مکانیکال از قرار گرفتن لنگر به شکل مناسب اطمینان حاصل کنید.
6. استخوان هومروس را در وضعیت طبیعی همراه با کمی چرخش داخلی قرار دهید. یک دست روی لنگر قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که تنشن اضافه به آن وارد نخواهد شد. از تنشن متوسط تا زیاد (75-50 درصد) با اعمال فشار به سمت پایین و داخل (در جهت عمق) رو به میانه ی بخش خارجی هومروس استفاده کنید.

7. وقتی که برش I به میانه ی ســر هومروس روی لبه ی خارجی شانه رسید، دستی را که روی لنگر قرار داشــت حرکت دهید تا نقطه ای که تنشن تیپ قرار هست به پایان برســد. این کار چسبندگی تیپ را قبل از هرگونه حرکتی توسط بیمار تضمین خواهد کرد.

8. شــانه بیمار به سمت هوریزونتال فلکشن حرکت داده می شود و باقیمانده برش I با تنشن Paper off تا کم (25-15 درصد) به کار می رود. انتها را بدون تنشن بچسبانید و  دست خود را چند بار روی تیپ بکشید تا چسبندگی آن بطور کامل فعال گردد.

9. تصویر کامل شــده از کاربــرد کینزیوتیپ در گیر افتادگــی و یا تاندونیت عضالت روتیتور کاف.

در حالــت ایده آل برای «پایین آوردن» ســر هومروس در قوس ســاب آکرومیال بهتر است از تکنیک مکانیکال به نحوی که در بی ثباتی قدامی شانه توضیح داده شده است استفاده شود.
 

روشکینزیوتیپ

 

مشاهده کتاب اصلی، ترجمه کتاب و فیلم آموزشی از طریق لینک‌های زیر: