تمرینات دامنه حرکتی 
تمرین دامنه حرکتی اکتیو فلکشن و اکستنشن آرنج

(Elbow Flexion and Extension Active ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیتی مفصل هومروالنار
 • نحوه اجرا: برای انجام فلکشن، بیمار در وضعیت نشسته قرار می گیرد و دست را در وضعیت کشیده شده (کف دست رو به بالا) قرار می دهد. سپس آرنج را به نحوی که کف دست به طرف شانه حرکت کند، خم می کند (تصویر "الف"). برای حرکت اکستنشن، بیمار در وضعیت دمر قرار گرفته و ساعد از لبه تخت می افتد و سپس عمل اکستنشن آرنج در مقابل نیروی جاذبه صورت می گیرد (تصاویر "ب" و "پ").
 • جایگزینی های احتمالی: برای جلوگیری از بالا رفتن شانه ها، ریترکشن اسکپولا را انجام دهید.
 • توضیحات: 10 تکرار، 3 تا 5 ثانیه در دامنه انتهایی نگه داشته می شود، 1 ِست، 1 تا 3 بار در روز.

 

تمرینات-آرنج-و-ساعد

 

تمرین دامنه حرکتی اکتیو کمکی فلکشن و اکستنشن آرنج

(Elbow Flexion and Extension Active Assistive ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیتی مفصل هومروالنار با استفاده از دست سالم برای کمک به انجام حرکات
 • نحوه اجرا: بیمار میله (یا چوب) را با دو دست خود در حالت کشیده (کف دست ها رو به بالا) نگه می دارد. بیمار مفاصل آرنج خود را به نحوی که کف دست ها به طرف شانه حرکت کنند، خم می کند و سپس به وضعیت شروع بازمی گردد. در هر دو وضعیت دامنه انتهایی، بیمار از سمت سالم برای کمک به سمت درگیر استفاده می کند (تصاویر "الف" و "ب").

 • جایگزینی های احتمالی: برای جلوگیری از بالا رفتن شانه ها، ریترکشن اسکپولا را انجام دهید.
 • توضیحات: 10 تکرار، 3 تا 5 ثانیه در دامنه انتهایی نگه داشته می شود، 1 ِست، 1 تا 3 بار در روز.

 

تمرینات-آرنج-و-ساعد-1


تمرین دامنه حرکتی پاسیو و اکتیو کمکی پرونیشن و سوپینیشن ساعد

(Pronation and Supination Passive and Active Assistive ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیتی مفصل رادیوالنار با استفاده از سمت سالم برای کمک به حرکات
 • نحوه اجرا: شانه درگیر در وضعیت نوترال همراه با 90 درجه فلکشن آرنج قرار می گیرد. برای انجام تمرین اکتیو کمکی، بیمار کف دست را تا حد امکان به صورت اکتیو رو به پایین می چرخاند (پرونیشن) و تراپیست در دامنه انتهایی به بیمار کمک می کند. برای انجام تمرین به صورت پاسیو (توسط خود بیمار)، بیمار بخش پروگزیمال مچ دست را با دست سالم خود نگه می دارد و به ساعد درگیر کمک می کند تا عمل چرخش کف دست رو به پایین انجام شود. همین حرکت را برای سوپینیشن نیز تکرار کنید (تصاویر "الف" و "ب").
 • جایگزینی های احتمالی: از بیمار بخواهید به صورت قائم بنشیند و شانه ها را در عقب نگه دارد.
 •  توضیحات: 10 تکرار، 3 تا 5 ثانیه در دامنه انتهایی نگه داشته می شود، 1 ِست، 1 تا 3 بار در روز.

 

تمرینات-آرنج-و-ساعد-2


تمرین دامنه حرکتی اکتیو پرونیشن و سوپینیشن ساعد

(Pronation and Supination Active ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیتی مفصل رادیوالنار
 • نحوه اجرا: شانه سمت درگیر در وضعیت نوترال قرار دارد و آرنج نیز به میزان 90 درجه خم می شود. بیمار کف دست را رو به بالا می چرخاند و 1 تا 2 ثانیه نگه میدارد. سپس تمرین برای حرکت کف دست رو به پایین نیز تکرار می شود (تصاویر "الف" و "ب").
 • جایگزینی های احتمالی: از بیمار بخواهید به صورت قائم بنشیند و شانه ها را در عقب نگه دارد.
 • توضیحات: 1 تا 2 تکرار، 5 تا 10 ثانیه در دامنه انتهایی نگه داشته می شود، 1 ِست، 1 تا 3 بار در روز.

 

تمرینات-آرنج-و-ساعد-3

 

جهت مشاهده کتاب بر روی عنوان زیر کلیک نمایید: