تمرینات دامنه حرکتی 

تمرین دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن ستون فقرات گردنی فوقانی، نودینگ

(Upper Cervical Flexion and Extension ROM Exercise, Nodding)

 • هدف: ستون فقرات گردنی فوقانی اتلانتو - اکسی پیتال
 • نحوه اجرا: پیش از انجام تمرین، پاسچر صحیح، دپرشن و ریترکشن اسکپولا را مورد بررسی قرار دهید. از بیمار بخواهید چهار انگشتِ هر دو دست خود را در هم قفل کند و آن ها را پشت گردن قرار دهد تا حرکت در زیر C2 به حداقل میزان خود برسد (تصویر "الف"). از بیمار بخواهید عمل خم شدن به جلو را فقط در محل ستون فقرات گردنی فوقانی انجام دهد و سپس عمل اکستنشن را بر روی دست های پشت گردن انجام دهد (تصویر "ب"). در صورت تحمل، چند ثانیه در انتهای دامنه وضعیت به دست آمده را نگه دارید.
 • جایگزینی های احتمالی: جلو آوردن چانه، خم شدن به جلو، متمایل شدن تنه به عقب
 • توضیحات: حرکت را به صورت آهسته و ریتمیک انجام دهید. دامنه انتهایی را حدود 3 تا 5 ثانیه نگه دارید، 5 تا 20 بار تکرار کنید و 2 تا 3 مرتبه در روز آن را انجام دهید.

 

 

تمرین دامنه حرکتی اکتیو لترال فلکشن بخش فوقانی تنه

(Upper Trunk Lateral Flexion Active ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیزاسیون ستون فقرات توراسیک در جهت خم شدن طرفی
 • نحوه اجرا: در وضعیت طاقباز، بیمار دست خود را (در وضعیت Overhead و در ابداکشن کامل) به شانه سمت مقابل می رساند. دست سمت موافق به پا می رسد، و دست در نزدیکی ران باقی می ماند. تراپیست می تواند مفاصل هیپ را ثابت کند (تصویر "الف"). در وضعیت نشسته، در حالی که پاها بر روی زمین قرار گرفته اند، بیمار دست های خود را پشت سر قرار می دهد و عمل لترال فلکشن بخش فوقانی تنه را انجام می دهد (تصویر "ب").
 • جایگزینی های احتمالی: متمایل شدن ستون فقرات کمری (به جای ستون فقرات توراسیک) به جلو و پهلو
 • توضیحات: به اندازه یک تنفس، وضعیت به دست آمده را نگه دارید، 3 تا 5 بار تکرار کنید (به اهداف درمان بستگی دارد)، 1 تا 3 مرتبه در روز انجام دهید.

 

 

تمرین دامنه حرکتی پاسیو لترال فلکشن بخش فوقانی تنه

(Upper Trunk Lateral Flexion Passive ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیزاسیون ستون فقرات توراسیک در جهت لترال فلکشن
 • نحوه اجرا: یک حوله رول شده بزرگ، کوسن یا بالشتک را زیر بخش فوقانی تنه (در سطح اسکپولا) قرار دهید و به بیمار آموزش دهید که اجازه دهد تا بخش فوقانی تنه عمل لترال فلکشن را انجام دهد. شانه بالایی به ابداکشن کامل برده می شود (تصویر "الف"). این تمرین را می توان در لبه تخت نیز انجام داد (تصویر "ب"). تراپیست می‌تواند مفاصل هیپ را ثابت کند تا بیمار بدون احساس افتادن آن ها، در وضعیت ریلکس باقی بماند.
 • جایگزینی های احتمالی: بلند شدن لگن از روی تخت، چرخش رو به جلو یا عقب لگن
 • توضیحات: 1 تا 3 دقیقه نگه دارید، 1 تا 3 مرتبه در روز تکرار کنید.
   


تمرین دامنه حرکتی اکتیو فلکشن بخش فوقانی تنه همراه با چرخش

(Upper Trunk Flexion with Rotation Active ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیتی ستون فقرات توراسیک در جهت فلکشن / چرخش
 • نحوه اجرا: بیمار در وضعیت نشسته قرار می گیرد و پاهای خود را بر روی زمین قرار می دهد. بیمار خودش را در آغوش می گیرد و از بخش فوقانی تنه به جلو خم می شود. سپس بیمار یکی از شانه ها را رو به بالا (در جهت سقف) حرکت می دهد و شانه دیگر نیز به سمت زمین حرکت می کند. چانه در راستای استرنوم باقی می ماند. (تصاویر "الف" و "ب").
 • جایگزینی های احتمالی: خم شدن از کمر
 • توضیحات: به اندازه یک تنفس، وضعیت به دست آمده را نگه دارید، 3 تا 5 بار تکرار کنید (به اهداف درمان بستگی دارد)، 1 تا 3 مرتبه در روز انجام دهید.

 

 

تمرین دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن توراسیک با و بدون اکستنشن گردن، Cat و Camel
(Thoracic Flexion and Extension with and without Cervical Extension ROM Exercise, Cat and Camel)

 • هدف: افزایش موبیلیتی ستون فقرات توراسیک در جهت فلکشن و اکستنشن (تمرین مناسب برای گرم کردن ستون فقرات توراسیک)
 • نحوه اجرا: بیمار در وضعیت چهار دست وپا قرار گرفته و زانوهای خود را به اندازه عرض مفاصل هیپ از یکدیگر دور می کند و دست ها را دقیقاً زیر شانه ها قرار می دهد. برای انجام تمرین Cat، بیمار عضلات ابدومینال خود را سفت می کند و ستون فقرات خود را رو به بالا قوس می کند. سر بیمار در وضعیت ریلکس باقی می ماند و اجازه می دهد که به جلو بیافتد (تصویر "الف").

در تمرین Camel، بیمار به آهستگی پشت خود را ریلکس می کند و اجازه می دهد که شکم رو به پایین بیافتد و در عین حال شانه ها را به سمت هم نزدیک می کند. در واقع بیمار در حال کشش برای رسیدن به وضعیت Swayback می باشد. سر در راستای گردن باقی می ماند (تصویر "ب"). برای اضافه کردن اکستنشن گردن به تمرین Camel، از بیمار بخواهید که رو به بالا نگاه کند (تصویر "پ"). از هایپراکستنشن بیش از حد گردن خودداری شود.

 • جایگزینی های احتمالی: حرکت فقط از کمر (بویژه در تمرین Camel) از بیمار بخواهید فلکشن و اکستنشن بخشفوقانی پشت را انجام دهد.
 • توضیحات: هر وضعیت را حداقل به مدت 10 ثانیه نگه دارید، 5 تا 15 بار تکرار کنید و 1 تا 3 مرتبه در روز انجام دهید.

 

 

جهت مشاهده کتاب بر روی عنوان زیر کلیک نمایید: