منو
سبد خرید

تنفس گفتاری (ﻣﺎﻫﯿﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن)

تنفس گفتاری (ﻣﺎﻫﯿﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن)
تنفس گفتاری (ﻣﺎﻫﯿﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن)
تنفس گفتاری (ﻣﺎﻫﯿﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن)
تنفس گفتاری (ﻣﺎﻫﯿﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن)
تنفس گفتاری (ﻣﺎﻫﯿﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن)
59,000 تومان

تنفس گفتاری (ﻣﺎﻫﯿﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ و درﻣﺎن)

ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ - دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست کتاب:

  • ﻓﺼﻞ اول: ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻔﺘﺎری
  • ﻓﺼﻞ دوم: ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻔﺘﺎری
  • ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻔﺘﺎری

------------------------------------------------------------------------------------------------------
درباره کتاب:

ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص و ﺑﯽ‌ﻫﻤﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‌ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻋﻀﻠﻪ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎ و زﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻮای ﺑﺎزدﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻔﺲ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻔﺲ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و آﺳﯿﺐ‌ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻼت ﺑﯿﻦ دﻧﺪه‌ای و ﺧﺎرج دﻧﺪه‌ای، اﺳﺘﺨﻮان‌ﻫﺎ و ﻋﻀﻠﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯽ ﺑﺮده‌اﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﺘﺎب‌ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ در ﮔﻔﺘﺎر. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎی آن واﺿﺢ‌ﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن بهﻮﯾﮋه ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺗﺒﯿﻦ ﮔﺮدد.

 

اطلاعات عمومی
انتشاراتستایش هستی
موضوع اصلیگفتاردرمانی
موضوع فرعیتنفس گفتاری
مولفﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ - دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
نوبت چاپاول - 1399
شابک 13 رقمی978-622-7193-44-2
مشخصات فیزیکی کتاب
تعداد صفحات245
قطعوزیری
نوع جلدشومیز - سلفون
نوع چاپسیاه و سفید
وزن کتاب650
نظر بدهید
توجه: HTML ترجمه نمی‌شود!
بد خوب