منو
سبد خرید

فیزیوتراپی اختلالات عضلانی اسکلتی مفصل ران

فیزیوتراپی اختلالات عضلانی اسکلتی مفصل ران
فیزیوتراپی اختلالات عضلانی اسکلتی مفصل ران
فیزیوتراپی اختلالات عضلانی اسکلتی مفصل ران
فیزیوتراپی اختلالات عضلانی اسکلتی مفصل ران
فیزیوتراپی اختلالات عضلانی اسکلتی مفصل ران
125,000 تومان

فیزیوتراپی اختلالات عضلانی اسکلتی مفصل ران

مولف: دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه رﻗﯿﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻄﯿﺮ

------------------------------------------------------------------------

فهرست کتاب :

 • ﻓﺼﻞ اول: آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ ران
 • ﻓﺼﻞ دوم: آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻟﮕﻦ و ران
 • ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ- ارزﯾﺎﺑﯽ و آزﻣﻮن‌ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻔﺼﻞ ران
 • ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﯾﻊ ﻣﻔﺼﻞ ران
 • ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞ ران
 • ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ‌ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ران

------------------------------------------------------------------------

درباره کتاب :

  ﻣﻔﺼﻞ ران ﯾﮏ ﻣﻔﺼﻞ ﺳﯿﻨﻮﯾﺎل از ﻧﻮع ﮔﻮی و ﮐﺎﺳﻪ‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ در ﻫﺮﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ، وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل وزن ﺑﺪن از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻟﮕﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪام‌ﻫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻔﺼﻞ ران ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺎت و ﺗﺤﺮک اﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻤﻦ و ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻔﺼﻞ ران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، درﻣﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ زودﻫﻨﮕﺎم آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ران و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ‌ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣﺎل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ‌ﻫﺎ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت و آﺳﯿﺐ‌ﻫﺎ و درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

   

  اطلاعات عمومی
  انتشاراتستایش هستی
  موضوع اصلیفیزیوتراپی
  موضوع فرعی مفصل ران
  مولفدﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه رﻗﯿﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻄﯿﺮ
  نوبت چاپ1399
  شابک 13 رقمی978-600-7652-32-9
  مشخصات فیزیکی کتاب
  تعداد صفحات374
  نوع جلدشومیز - سلفون
  نوع چاپسیاه و سفید
  وزن کتاب950
  نظر بدهید
  توجه: HTML ترجمه نمی‌شود!
  بد خوب